November 2021

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
31
1
 • GREEN DAY
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
2
 • BLUE DAY
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
3
 • GREEN DAY
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
4
 • BLUE DAY
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
5
6
7
8
9
 • GREEN DAY
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
10
 • BLUE DAY
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
 • ODS-Cookout
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
11
 • GREEN DAY
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
12
 • BLUE DAY
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
13
14
15
 • GREEN DAY
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
 • Hope Week 11/15/2021 11/19/2021, 11:59 PM
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
16
 • BLUE DAY
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
 • Hope Week 11/15/2021 11/19/2021, 11:59 PM
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
17
 • Big Smiles
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
 • GREEN DAY
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
 • Hope Week 11/15/2021 11/19/2021, 11:59 PM
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
 • JNHS- Meeting 6 PM 7 PM (Cafetorium)
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
18
 • BLUE DAY
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
 • Hope Week 11/15/2021 11/19/2021, 11:59 PM
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
19
 • GREEN DAY
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
 • Hope Week 11/15/2021 11/19/2021, 11:59 PM
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
20
21
22
 • BLUE DAY
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
23
 • GREEN DAY
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
24
25
26
27
28
29
 • GREEN DAY
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
30
 • BLUE DAY
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
1
 • GREEN DAY
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
2
 • BLUE DAY
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
3
 • GREEN DAY
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
 • Midterm
  • Clarke N. Johnsen Junior High School
4
Loading...